ÚvodZátoňParcelyVýstavba rodinných domovObjednávkaKontakt

Pozemky Malinovo<?=SEO_TITLE?>

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov podľa GDPR platné od 25.05.2018

 • A. Základné informácie
 • B. Návšteva našej webovej stránky
 • C. Využitie našich služieb
 • D. Možnosti kontaktov
 • E. Práva dotknutej osoby
 • F. Kontakt
 
 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Teší nás váš záujem o dôležitú tému, akou je ochrana údajov. Ochrana vašich údajov, ako aj ich bezpečnosť a dôverné zaobchádzanie sú pre spoločnosť prioritou. V nasledujúcom texte vás budeme informovať o spracúvaní (napr. získavaní a uchovávaní) osobných údajov pri používaní našich webových stránok, resp. našej online ponuky na stránke . Za osobné údaje sa považujú všetky údaje, ktoré sa môžu týkať priamo vás, napr. meno, adresa, e-mailová adresa. Naším cieľom je nielen zaistenie pocitu bezpečia pri využívaní našich ponúk, ale aj poskytnutie istoty, že vaše údaje sú v spoločnosti v dobrých rukách.
 

A. Základné informácie

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 
Spracúvaním osobných údajov  sa rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 
Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 
Prevádzkovateľom sa rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 
Sprostredkovateľom sa rozumie každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 
Obmedzením spracúvania osobných údajov sa rozumie označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti a to na základe žiadosti dotknutej osoby za podmienok uvedených v týchto informáciách.
 
1. Prevádzkovateľ
 
Prevádzkovateľom je v zmysle článku 4, ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR):
Obchodné meno DOMREAL, s. r. o. , IČO 52 399 711, miesto podnikania Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ 821 04, Ivánska cesta 2 zapísany Obchdoný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 143837/B
 
 
2. Bezpečnosť údajov
 
Našu webovú stránku a iné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu vašich údajov nepovolanými osobami. Prístup do zákazníckych účtov a k iným personalizovaným službám je možný iba po zadaní identifikácie používateľa a osobného hesla. So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy zaobchádzať diskrétne a po každom ukončení komunikácie s nami by ste mali zatvoriť okno prehliadača, najmä ak počítač používate spoločne s inými osobami.
 
Pri prenose osobných údajov pomocou tejto webovej stránky sa zásadne využíva tzv. bezpečnostný protokol SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním. O prenose šifrovaných údajov vás informuje zobrazený symbol kľúča, príp. zamknutého zámku na dolnej stavovej lište prehliadača. Šifrovanie prepojenia sa realizuje kódovaním High-grade-Encryption (AES-256 256 bitov) a výmenou 1024 bitových kľúčov RSA.
 
V súvislosti s prístupom na našu webovú stránku sa na našich serveroch na zaistenie dátovej a systémovej bezpečnosti prechodne, zásadne nie na viac ako 30 dní, ukladajú údaje, ktoré môžu umožniť identifikáciu (napr. IP adresa). Údaje umožňujúce priradenie ku konkrétnej osobe spracúvame na účely dátovej a systémovej bezpečnosti na základe článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR a na základe nášho oprávneného záujmu o zabezpečenie našich systémov a o prevenciu proti zneužitiu.
 
3. Zásady uchovávania a vymazávania osobných údajov
 
Osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na zabezpečenie účelu spracúvania alebo tak dlho, ako je stanovené v zákonoch alebo platných predpisoch, napr. obchodných a daňových archivačných povinnostiach. Po zániku účelu (napr. pri odhlásení odoberania nášho newslettera) alebo po uplynutí zákonom predpísanej archivačnej lehoty sa príslušné osobné údaje automaticky vymažú v súlade so zákonnými predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. obmedzené spracúvanie v rámci zákonných archivačných povinností.
 
Spracúvanie osobných údajov na základe zákonnej povinnosti, konkrétne splnenie zákonných archivačných povinností, vyplýva z článku 6, ods. 1, vety 1, písm. c) GDPR. Ak sa osobné údaje spracujú podľa článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR na zaistenie dôkazov, zanikajú tieto účely spracúvania po uplynutí zákonných premlčacích lehôt. Bežná zákonná premlčacia lehota trvá tri roky.
 
Ďalšie informácie o konkrétnych lehotách platných pre uchovávanie a vymazanie nájdete v jednotlivých opisoch služieb, resp. v informáciách v tomto vyhlásení o ochrane údajov.
 

B. Návšteva našej webovej stránky

 
Pri výlučne informačnom používaní našej webovej stránky, t. zn. keď sa nezaregistrujete, nerezervujete tovar online alebo keď nám osobné údaje neposkytnete iným spôsobom, môžeme získavať osobné údaje, ktoré váš prehliadač odošle do nášho servera. Na webovú analýzu a online marketing používame aj sledovacie technológie v rozsahu, ktorý je vymedzený v ďalšom texte.
 
Kontaktný formulár 
 
Za účelom spätného kontaktovania a vybavenia akejkoľvek požiadavky návštevníka webstránky v postavení dotknutej osoby, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje:
 • identifikačné údaje v rozsahu meno 
 • kontaktné údaje v rozsahu email a telefón,
 • údaje zahrnuté v texte správy. 
Tieto údaje spracúva prevádzkovateľ na základe jeho oprávnených záujmov. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo znemožnenie spätného kontaktu a vybavenia požiadavky zo strany prevádzkovateľa.
 
Prevádzkovateľ tieto osobné údaje uchováva do času vybavenia požiadavky uvedenej vo formulári, najdlhšie však po dobu 5 rokov od získania osobných údajov.
 
Online pridanie inzerátu
 
Za účelom vybavenia inzerátu návštevníka webstránky v postavení dotknutej osoby, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje:
 • identifikačné údaje v rozsahu meno a priezvisko
 • kontaktné údaje v rozsahu email a telefón,
 • údaje zahrnuté v texte správy (najmä lokalita, ulica, mesto, počet izieb, popis nehnuteľnosti, suma, fotografia nehnuteľnosti.)
Tieto údaje spracúva prevádzkovateľ na základe jeho oprávnených záujmov. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo znemožnenie zverejnenia inzerátu na webovej stránke zo strany prevádzkovateľa.
 
Prevádzkovateľ tieto osobné údaje uchováva do času vymazania inzerátu, najdlhšie však po dobu 5 rokov od získania osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ takto získané a spracúvané osobné údaje nezverejňuje! Prevádzkovateľ zverejňuje len údaje týkajúce sa nehnuteľnosti a nie osoby, ktorá inzerát umiestnila.
 
Marketing
 
Ak je v zmysle legislatívy na spracovanie osobných údajov na marketingové účely je potrebný súhlas dotknutej osoby (zákazníka), spracúvanie prebieha len u tých zákazníkov, ktorí dali na tento účel svoj súhlas. V prípade, že si zákazník neželá dostávať informácie o marketingových aktivitách, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Rovnako je zákazník oprávnený namietať spracovávaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo využitím profilovania.

Zamestnanie, spolupráca
 
Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od vás nasledovné informácie:
*Kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo
*Informácie z vášho životopisu/CV. Ako napríklad vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti, fotografia a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
*Motivačný list. Akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.
*Spôsobilosť na prácu. Možno budete musieť preukázať, že ste zákonne, odborne spôsobilý sa zamestnať.
*Prehlásenie o bezúhonnosti. V závislosti od povahy pracovnej pozície a príslušnej krajiny vás môžeme požiadať, aby ste predložili od vlády prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli odsúdený za žiadny zločin, čo by vás z danej pozície diskvalifikovalo.
*Spôsobilostné testy osobnostného profilu. V závislosti od povahy pracovnej pozície a príslušnej krajiny vás môžeme požiadať o vykonanie týchto testov.
 Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie od tretích strán:
*Hodnotenie. Môžeme vás požiadať, aby ste sa podrobili hodnoteniu vašich schopností, osobnosti alebo kognitívnej spôsobilosti. Takéto hodnotenia sa obvykle vykonávajú pomocou softvéru alebo sú priamo realizované treťou stranou alebo prostredníctvom spoločnosti tretej strany, ktorá s nami zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takéhoto hodnotenia vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa vašej konkrétnej situácie.
*Referencie. Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.    
Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:
*Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Právnym základom je predzmluvný vzťah, ktorého môžete byť zmluvnou stranou, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo Váš súhlas.
*Riešenie sporov. Osobné údaje môžeme spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
*Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom
  Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
*Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.
*Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
*K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
*Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi. 
 • Umiestnenie vašich osobných údajov 
Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. 
 • Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely spracovania. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme potom, čo vyberieme vhodného kandidáta, niektoré údaje o Vašej účasti vo výberovom konaní uchováme v základe nášho oprávneného záujmu do konca roka nasledujúceho po roku v ktorom sme obdržali Vaše osobné údaje do dispozície. Ak na obsadenie pozície vyberieme vás, uchováme vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu. 
 • Právny základ pre spracovávanie vašich údajov 
Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme Vášho súhlasu. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky.
 
 
1) Technický aspekt poskytovania webovej stránky
 
Keď navštívite našu webovú stránku, získavame nasledujúce údaje, ktoré technicky potrebujeme na to, aby sa vám naša webová stránka zobrazila a aby sa zabezpečila stabilita a bezpečnosť našej online ponuky:
 • IP adresa,
 • IP adresa,
 • rozdiel časového pásma vzhľadom na greenwichský stredný čas (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stavový kód HTTP,
 • aktuálne prenesený objem dát,
 • webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka,
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho pracovná plocha,
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača.
Právnym základom tohto získavania a spracúvania je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je poskytovanie funkčnej ponuky webovej stránky a jej systémovej bezpečnosti. Okrem toho používame predtým uvedené údaje na štatistické účely a na zlepšenie našej online ponuky, avšak spôsobom, ktorý neumožňuje priradenie ku konkrétnej osobe.
 
2) Súbory cookies
 
Naša webová stránka používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pomocou internetového prehliadača ukladajú do operačného systému počítača.
Súbory cookies používa mnoho webových stránok a serverov. Často pri tom obsahujú identifikátor tzv. Cookie-ID. Ide o jedinečný identifikátor súboru cookie a skladá sa z reťazca znakov, ktorý umožňuje priradenie webových stránok a serverov ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, do ktorého sa súbor cookie uložil. Takéto súbory cookies umožňujú odlíšenie vášho individuálneho prehliadača od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú súbory cookies. Jedinečný identifikátor Cookie-ID teda umožňuje opätovné rozpoznanie a identifikovanie určitého internetového prehliadača.
 
Vďaka používaniu súborov cookies dokážeme zvyšovať komfort používania služieb, čo by bez súborov cookies nebolo možné vôbec alebo len v obmedzenej miere. Súbory cookies nám teda umožňujú opakovanú identifikáciu používateľa našej internetovej stránky. Účelom tejto opakovanej identifikácie je zjednodušiť používateľom našej online ponuky jej používanie. Názorným príkladom je napr. funkcia nákupného košíka v službe „Rezervovať a vyzdvihnúť“, pri ktorej sa súbor cookie stará o to, že nákupný košík „zaznamená“ počas jednej relácie tovary, ktoré uloží do nákupného košíka, aby tento zoznam tovaru popr. aj naďalej bol k dispozícii pri ďalšej návšteve, ak nedošlo k dokončenie rezervácie.. Používanie týchto súborov cookies obmedzených na dobu 10 dní sa zakladá na článku 6, ods. 1, vete 1, písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem v tomto zmysle spočíva v poskytovaní, ako aj v optimalizácii funkčnej a prehľadnej online ponuky.
 
Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek zrušiť príslušným nastavením v používanom internetovom prehliadači, čím vyjadríte trvalú námietku proti ukladaniu súborov cookies. Okrem toho môžete už uložené súbory cookies vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Nezabúdajte však, že keď v internetovom prehliadači deaktivujete súbory cookies, môže sa stať, že za určitých okolností nebudete môcť využívať všetky funkcie našej ani inej online ponuky.
 
Z hľadiska používania špecifických súborov cookies venujte v nasledujúcom texte pozornosť predovšetkým pokynom na webovú analýzu a používanie tzv. súborov cookies tretích strán.

C. Využitie našich služieb

 • 1. Poskytovanie tretím stranám na účel spracúvania objednávok
Vaše údaje budú tretím stranám poskytnuté len vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie príslušnej služby. Vaše údaje sa napr. poskytnú v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie objednávky dodávateľom tretích strán, doručovateľským službám zabezpečujúcim dodávky alebo poskytovateľom finančných služieb zabezpečujúcim realizáciu platieb, ako aj príp. našim poskytovateľom inkasných služieb. Právne pohľadávky môžeme odstúpiť tretím stranám, predovšetkým na účely refinancovania, ako aj na zjednodušenie riešenia pohľadávok. Upozorňujeme, že pri odstupovaní poskytneme v zmysle zákonných ustanovení tretím stranám informácie v rozsahu potrebnom na odstúpenie, ako aj na uplatnenie odstupovaných pohľadávok. Právnym základom spracúvania údajov je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. b) GDPR. Údaje sa spracujú na realizáciu a riešenie objednávok a na hájenie našich oprávnených záujmov v oblasti efektívneho riešenia doručenia a platieb, resp. v oblasti uplatnenia našich požiadaviek.
 

D. Možnosti kontaktov

Na našich webových stránkach Vám ponúkame rôzne možnosti, ako nás môžete kontaktovať a zasielať nám správy. Kontaktovanie je možné najmä telefonicky, e-mailom. V prípade zodpovedajúceho nadviazanie kontaktu uložíme a spracujeme oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, popr. meno a telefónne číslo) a Vašu požiadavku na účely odpovede Vašich otázok.
 
Právny základ tvorí článok. 6 ods. 1 písm. b a f GDPR. Naše oprávnené záujmy spočívajú v efektívnom a štruktúrovanom zhromažďovanie a spracovanie požiadaviek zákazníkov a v zabezpečenie kvality. Získané údaje vymažeme, ako náhle uloženie na uvedené účely už nebude nutné, napr. po úplnom vybavenie požiadavky zákazníka, alebo obmedzíme spracovanie, ak budú existovať zákonné archivačné povinnosti.
 

E. Práva dotknutých osôb

Radi by sme Vás informovali o Vašich právach ako "dotknuté osoby" vyplývajúcich z GDPR. Podľa GDPR máte ohľadom svojich osobných údajov najmä nasledujúce práva:
 • právo na prístup k údajom (článok 15, ods. 1, 2 GDPR, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)),
 • právo na opravu (článok 16 GDPR resp. § 22 Zákona), resp. vymazanie (článok 17 GDPR, resp. § 23 Zákona),
 • právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR, resp. § 24 Zákona),
 • právo na prenosnosť údajov (článok 19, GDPR, resp. § 26 Zákona),
 • právo namietať proti spracúvaniu (článok 21 GDPR, resp. § 27 Zákona),
 • právo na odvolanie súhlasu (článok 7, ods. 3 GDPR, resp. § 14 ods. 3 Zákona),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 GDPR), resp. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.
 • Právo na prístup k údajom (vrátane práva na potvrdenie a práv na poskytnutie údajov) 
 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 • účely spracúvania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
 • ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúcich sa prenosu.
 • Právo na opravu 
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania 
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Právo na vymazanie 
 • Dotknutá osoba má principiálne a s výhradou zákonom upravenej nevyhnutnosti spracúvania údajov (v súvislosti s výnimkou pozri článok 17 ods. 3 GDPR) právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.
 • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
 • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 • Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.
 • Právo na prenosnosť údajov 
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
 • Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 • Právo na odvolanie súhlasu 
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 
 • Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. 
 • Dozorným orgánom na ochranu údajov je pre spoločnosť: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.
 

F. Kontakt

Ak chcete uplatniť práva dotknutej osoby alebo máte všeobecné otázky o ochrane údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.
Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Každá dotknutá osoba sa môže na Úrad na ochranu osobných údajov obrátiť v prípade, ak sa domnieva, že jej práva boli porušené alebo sú ohrozené. 
 
Adresa Úradu na ochranu osobných údajov: 
 
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
IČO: 36064220
 
https://dataprotection.gov.sk
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov len v utorok od 8:00 do 12:00: +421/2/3231 3220
 
Prílohy na stiahnutie

Žiadosť dotknutej osoby o prístup k osobným údajom

 

Žiadosť dotknutej osoby o opravu/ doplnenie osobných údajov

 

Žiadosť dotknutej osoby o výmaz osobných údajov